Readers Online

Kapitał w Finansowaniu Działalności Innowacyjnej Przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i ModelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Janasz Krzysztof

Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Dopełniającą zasadą jest programowanie partnerstwa społecznego, a więc układu publicznego i prywatnego oraz zintegrowanego podejścia, co wynika z braku wykształconego systemu finansowania innowacji w Polsce. O sukcesie innowacji decyduje powstanie odpowiedniego modelu finansowania innowacji i specyficznego układu między poszczególnymi podmiotami (administracja państwa, regiony ekonomiczne, przedsiębiorstwa, powiązania ponadnarodowe). Konieczne są zmiany legislacyjne i instytucjonalne, które umożliwią przedsiębiorcom korzystanie zarówno z wyspecjalizowanych instrumentów wspierania finansowego, jak i współdziałania publiczno- prywatnego. Powiązania te mają być w dużym stopniu nieformalne, sieciowe, a nie hierarchiczne, i raczej wynikać z kooperacji niż ze współzawodnictwa. Realizacja tego celu stanowi wprowadzenie do dalszych badań i praktycznych zastosowań, w tym głównie projektowania i usprawniania tworzonego modelu (modeli). Ze względu na wspomniane luki w rozważaniach teoretycznych w polskiej literaturze przedmiotu, praca ta może je częściowo wypełnić i być wprowadzeniem do dalszych badań teoretycznych i empirycznych.


Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Dopełniającą zasadą jest programowanie partnerstwa społecznego, a więc układu publicznego i prywatnego oraz zintegrowanego podejścia, co wynika z braku wykształconego systemu finansowania innowacji w Polsce. O sukcesie innowacji decyduje powstanie odpowiedniego modelu finansowania innowacji i specyficznego układu między poszczególnymi podmiotami (administracja państwa, regiony ekonomiczne, przedsiębiorstwa, powiązania ponadnarodowe). Konieczne są zmiany legislacyjne i instytucjonalne, które umożliwią przedsiębiorcom korzystanie zarówno z wyspecjalizowanych instrumentów wspierania finansowego, jak i współdziałania publiczno- prywatnego. Powiązania te mają być w dużym stopniu nieformalne, sieciowe, a nie hierarchiczne, i raczej wynikać z kooperacji niż ze współzawodnictwa. Realizacja tego celu stanowi wprowadzenie do dalszych badań i praktycznych zastosowań, w tym głównie projektowania i usprawniania tworzonego modelu (modeli). Ze względu na wspomniane luki w rozważaniach teoretycznych w polskiej literaturze przedmiotu, praca ta może je częściowo wypełnić i być wprowadzeniem do dalszych badań teoretycznych i empirycznych.


liczbastronformat280B5 oprawa mikka. Mackiewicz M. Wykorzystanie funduszy europejskich krótkie podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach. W artykule podjto prób oceny stanu i struktury finansowania dziaalnoci innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Kierunki zwikszenia innowacyjnoci gospodarki na lata Warszawa 2006.


Monika Janasz

najistotniejszym ródem finansowania dziaalnoci innowacyjnej byy rodki wasne przedsibiorstw przemysowych. Wspópraca przedsibiorstw w ramach prowadzenia dziaalnoci innowacyjnej 25 e. w dziaalnoci przedsibiorstw brany kosmicznej. kombinacj kapitau publicznego i prywatnego jednak tego brakuje . róda i modele. SadkowskaBie M. PN392Gospodarka regionalna w teorii i praktyce.i0820 204424 . róda finansowania przedsibiorstw w artykule zostay przedstawione w oparciu o status prawny kapitaodawcy wzgldem przedsibiorstwa która wyodrbnia wasne róda finansowania przedsibiorstw oraz finansowanie dugiem obce.Finansowanie wasne ma miejsce wówczas gdy dostarczone rodki finansowe powikszaj kapita wasny przedsibiorstwa a mianowicie kapita. 1 Dziaalno innowacyjna zamiennie okrelana mianem procesu . Nakady na badania i rozwój. gólnoci wpyw na rozwój przedsibiorstw innowacyjnych bdzie coraz . praca podyplomowa o finansowaniu przedsibiorstw Fundacja Centrum Innowacji FIRE CI FIRE jest inicjatyw Rzdu RP w zakresie wspierania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych.


Katalog e-booków w Pradze Kapitał w Finansowaniu Działalności Innowacyjnej Przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i Modele PDF. Książki i opracowania do pobrania Janasz Krzysztof.Readers Online Links


Contact Email