Readers Online

Zarządzanie Strategiczne. Podejście ZasobowePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Sigismund Huff Anne, Terjesen Siri

Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajęć dla studentów zarządzania, dyrektorów firm, pracowników administracji rządowej i menedżerów organizacji non profit.Teza o decydującej roli strategii w działalności każdego przedsiębiorstwa rozwijana jest poprzez szczegółowe omówienie najważniejszych związanych z tym tematem zagadnień, do których należą:- definiowanie strategii i aktualizowanie tej definicji,- rozwijanie zasobów organizacji, obsługa klientów i poszukiwanie szans w obszarze przedsiębiorczości,- cechy i znaczenie konkurencji, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej,- tworzenie modelu biznesowego określającego metody gromadzenia zasobów,- zewnętrzne uwarunkowania strategii korporacyjnej,- prowadzenie inicjatyw strategicznych w różnych krajach,- kwestie nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw,- znaczenie przywództwa i rola liderów na różnych szczeblach organizacji,- tworzenie osobistych strategii - planowanie własnej kariery zawodowej.


Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajęć dla studentów zarządzania, dyrektorów firm, pracowników administracji rządowej i menedżerów organizacji non profit.Teza o decydującej roli strategii w działalności każdego przedsiębiorstwa rozwijana jest poprzez szczegółowe omówienie najważniejszych związanych z tym tematem zagadnień, do których należą:- definiowanie strategii i aktualizowanie tej definicji,- rozwijanie zasobów organizacji, obsługa klientów i poszukiwanie szans w obszarze przedsiębiorczości,- cechy i znaczenie konkurencji, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej,- tworzenie modelu biznesowego określającego metody gromadzenia zasobów,- zewnętrzne uwarunkowania strategii korporacyjnej,- prowadzenie inicjatyw strategicznych w różnych krajach,- kwestie nadzoru właścicielskiego i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw,- znaczenie przywództwa i rola liderów na różnych szczeblach organizacji,- tworzenie osobistych strategii - planowanie własnej kariery zawodowej.


Ogó wiedzy skadajcy si na zarzdzanie strategiczne najczciej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujcych w danym okresie szkó i nurtów teoretycznych. Musi wic opiera si zarówno na wytyczonych przez organizacj wyznacznikach tego sukcesu jak i na zewntrznych czynnikach tworzcych otoczenie rynkowe. Hipotezy badawcze 3.6. Tre Zawarto. zarzdzania strategicznego. by A PietruszkaOrtyl 2018 Cited by 2 Wyniki analiz empirycznych potwierdziy dominacj podejcia zasobowego w .


Podejście Zasobowe W Zarządzaniu Strategicznym

W celu weryfi kacji postawionych hipotez autorkailociowe i. 0 ocen 0 opinii. Podejcie zasobowe do organizacji Magdalena Marczewska 22.1. Zarzdzanie strategiczne Podejcie zasobowe Oficyna JAK Warszawa 2011. Zasobowa koncepcja zarzdzania strategicznego opiera si na stwier dzeniu e kluczowym czynnikiem sukcesu przedsibiorstwa jest dysponowanie strategicznymi zasobami i umiejtnociami oraz. Sherman Hugh D. Mechanistyczna i organiczna perspektywa patrzenia na strategi przedsibiorstwa ujcie ewolucyjne. Odnoszc si do tak .


Książki dla dzieci online Zarządzanie Strategiczne. Podejście Zasobowe PDF. Książki dla dzieci online Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Sigismund Huff Anne, Terjesen Siri.Readers Online Links


Contact Email